Navigation ToggleSearch Toggle

Tagalog - Filipino

Panimula

Ang Komisyon ng mga Serbisyong pang-Disabilidad (Disability Services Commission) ay isang ahensiya ng Pamahalaan ng Estado na nagbibigay ng diretsong suporta at mga serbisyo at nagpopondo rin sa mga ahensiyang hindi pampamahalaan upang magbigay ng mga serbisyo sa mga taga-West Australia na may disabilidad, sa kanilang mga pamilya at tagapag-alaga.

Ang Komisyon ay nakikipagsamahan at nakikipagtulungan din sa mga samahang pang-disabilidad, negosyo, pamahalaan, at iba pang interesadong partido upang pabutihin ang pagsali, pagsama at pag-abot ng mga taong may disabilidad na nasa komunidad ng Western Australia.

Ang Komisyon ay ahensiya rin ng Pamahalaan ng Estado na nagsasagawa sa pagsubok ng WA National Disability Insurance Scheme (NDIS) sa pook ng Lower South West at Cockburn-Kwinana.  Simula sa ika-1 ng Oktubre 2016, ang pagsubok ay palalawakin upang isali ang Lungsod ng Armadale at ang mga Shire ng Serpentine-Jarrahdale at Murray.  Ang mga taong may disabilidad na nakatira sa mga lugar na ito ay maaaring marapat makaabot sa WA NDIS.  May impormasyon tungkol sa pagsubok na makukuha mula sa Commission’s website (sa Ingles) o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1 800 996 214 gamit ang Translating and Interpreting Service (TIS) na nakasaad sa ibaba.

Pagkuha ng impormasyon

Kinikilala ng Komisyon na bawat taong taga-West Australia ay may karapatang makakuha ng impormasyon mula sa Pamahalaan ng Estado, kabilang ang mga taong Bingi o may kahirapan sa pandinig at mga taong mula sa ibat ibang kultura at wika.

Kung hindi mo kayang makipagkomunikasyon nang pasalita at/o pasulat na Ingles, may karapatan kang makipagkomunikasyon sa wikang mas gusto mo.

Ang Pamahalaan ng Australia ay mayroong isang Translating and Interpreting Service (TIS) para sa mga taong hindi nakakapagsalita ng Ingles at para sa mga taong Ingles ang wika na kailangang makipagkomunikasyon sa kanila.  Ang TIS ay makukuha 24 na oras isang araw, pitong araw isang linggo.  Tumawag sa 131 450 para sa tulong sa pagbasa ng impormasyong nakasulat sa Ingles.

Pagrereklamo

Kung ikaw ay may reklamo o alalahanin tungkol sa isang serbisyo na ibinibigay o pinopondohan ng Komisyon, maaari kang magharap ng isang reklamo sa Komisyon sa isang paraan at wika na mas gusto mo.  Maaari mong:

 • Tawagan ang aming Customer Liaison Officer sa 9426 9244.  Maaari mong tawagan ang serbisyong TIS at sabihin sa tagasalin sa wika na nais mong makipag-usap sa Komisyon ng mga Serbisyong pang-Disabilidad at ibigay sa kaniya ang numero ng telepono para sa Consumer Liaison Officer.
 • Kumpletuhin ang isang electronic form
 • Mag-email sa CLO@dsc.wa.gov.au.
 • Humiling na makipagkita sa Consumer Liaison Officer.
 • Sumulat o mag-print ng Word o PDF na pormularyo para sa reklamo/alalahanin ng kliyente, kumpletuhin ito at ipadala sa koreo sa:
  Consumer Liaison Officer
  Disability Services Commission
  PO Box 441
  West Perth WA 6872

Mga detalye ng pagkontak sa Komisyon ng mga Serbisyong pang-Disabilidad

Direksiyon:
146–160 Colin Street
West Perth WA 6005

 

Sa koreo:  
PO Box 441
West Perth WA 6872

 

Telepono: 9426 9200

Fax: 9226 2306

Teletype (TTY): 9426 9315

Freecall: 1800 998 214

Email: dsc@dsc.wa.gov.au